Ebook Lập Kế Hoạch Công Việc Hiệu Quả
Ebook Nguyên Tắc Trả Lương Trong Doanh Nghiệp

Ebook Đánh Giá Nhân Viên Trong Doanh Nghiệp

Trích Đoạn

Thời gian: cụ thể, rõ ràng và đo lường được.
Các trọng số: cho mục tiêu (tổng 100%)
Mức độ cho mỗi tiêu chuẩn thành tích: 5, 7, 10 mức
Tầm quan trọng của mỗi thành tích (mỗi bộ phận sẽ khác nhau)
Đánh giá tổng hợp mức độ thành tích

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Đánh Giá Nhân Viên Trong Doanh Nghiệp
5 (100%) 1 vote