Ebook Pr Quan Hệ Với Giới Truyền Thông
Ebook Tổng Quan Về Quan Hệ Công Chúng

Ebook Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Công Ty

Trích Đoạn

• Phải xuất phát từ thái độ đối với công việc để chọn người.
• Không có con người chung chung, khi xem xét phải thông qua các hành vi.
• Bao giờ họ cũng là một thành viên (Kể cả không chính thức). Vì vậy ảnh hưởng lớn do yếu tố tổ chức đó.
• Nhân cách, sự phân biệt và quyết định các yếu tố ứng xử.
• Luôn luôn xem xét trong xu thế vận động.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!