Ebook Học Cách Thuyết Trình Trước Đám Đông
Ebook Đánh Giá Nhân Viên Trong Doanh Nghiệp

Ebook Lập Kế Hoạch Công Việc Hiệu Quả

Trích Đoạn

– Những công việc là nền tảng cho thành công của tổ chức
– Những công việc khó nắm bắt và thực hiện
– Các cân nhắc luật pháp (bằng chứng cho các tác động ngược)
– Các công việc mới
– Các công việc bị tác động bởi công nghệ mới, mở rộng công việc hoặc nhóm gộp các công việc mới với nhau
– Một cấp độ công việc

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!