Ebook Cách Quản Lý Zalo Page
Ebook Bí Quyết Tuyển Dụng Nhân Viên

Ebook Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Như Thế Nào

Trích Đoạn

o Nguyên tắc 1: Hoàn thiện bên trong để phục vụ tốt khách hàng bên ngoài
o Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo: Tầm nhìn + Sứ mạng của Doanh nghiệp + Ý chí cải cách.
o Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người: Cảm nhận rõ + Tuân thủ các qui tắc Văn hóa + Văn hóa DN được tiêu chí hóa đến từng chức danh.
o Nguyên tắc 4: Các Giá trị VH được xác định thấm sâu vào các quá trình Quản lí và Kinh doanh như giá trị căn bản và xuyên suốt.
o Nguyên tắc 5: Tính Đồng bộ: Hệ biểu trưng + Không gian Văn hóa + Các Giao dịch + Các hoạt động tập thể + Các nghi lễ của tổ chức.
o Nguyên tắc 6: Kiểm tra giám sát + Chấn chỉnh + Định chuẩn những giá trị tích cực.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!