Ebook Kỹ Năng Động Viên Nhân Viên
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột

Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp

 Những cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng, vì đó là nõi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức đựợc duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể”
 Nếu bạn tổ chức những cuộc họp buồn tẻ, yếu kém mà lại kéo dài lê thê, thì các nhân viên sẽ bắt đầu tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tẻ nhạt, kém cỏi và không biết quý trọng thời gian

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp
5 (100%) 1 vote