Ebook Kỹ Năng Đánh Giá Công Việc
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp

Ebook Kỹ Năng Động Viên Nhân Viên

• Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra
• Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm việc : f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà quản lý là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ thống động viên có hiệu quả.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Động Viên Nhân Viên
5 (100%) 1 vote