Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột
Ebook Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống

Ebook Kỹ Năng Giao Việc – Ủy Quyền

 Nhiều công việc được thực hiện trong cùng thời gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành mục tiêu.
 Trách nhiệm nhân viên được xác định và nâng lên, nhân viên trở nên quan tâm và có trách nhiệm.
 Sự phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng sẽ giúp cho việc kiểm tra của nhà lãnh đạo bớt khó khăn hơn.
 Tân dụng hết nguồn nhân sự và năng suất làm việc tăng lên.
 Nếu không biết giao việc dẫn đến NV tự làm, hỏng nhiều và nhà quản lý phải xử lý sự vụ nhiều hơn.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Giao Việc – Ủy Quyền
5 (100%) 1 vote