Ebook Kỹ Năng Giao Việc – Ủy Quyền
Ebook Kỹ Năng Thuyết Phục

Ebook Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống

• Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác.
• Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo.
• Phong cách lãnh đạo là hệ thống các đấu hiệu đặc trưng của hoạt và động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ.
• Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện, và được biểu hiện bằng công thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi trường

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống
5 (100%) 1 vote