Ebook Kỹ Năng Quản Lý Theo Quá Trình
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ

Ebook Kỹ Năng Quản Lý Theo Mục Tiêu

 Là phương tiện để đạt được mục đích.
 Nhận dạng được các ưu tiên làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động và phân bổ các nguồn lực.
 Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động.
 Hấp dẫn các đối tượng hữu quan (cổ đông, khách hàng, nhân viên...).
 Quyết định hiệu quả hoạt động của DN.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Theo Mục Tiêu
5 (100%) 1 vote