Ebook Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc
Ebook Kỹ Năng Đàm Phán

Ebook Kỹ Năng Quản Trị Thông Tin

• Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. • Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Quản Trị Thông Tin
5 (100%) 1 vote