Ebook Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược
Ebook Kỹ Năng Quản Trị Thông Tin

Ebook Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc

• Theo nghĩa rộng: tổ chức là quá trình xác định những công việc cần phải làm và phân công cho các đơn vị cá nhân đảm nhận các công việc đó, tạo ra mối quan hệ ngang dọc trong nội bộ DN.
• Theo nghĩa hẹp: tổ chức là việc sắp xếp các công việc được giao.
• Trong tài liệu này, tổ chức được hiểu là kết hợp cả hai định nghĩa trên, trong đó nhấn mạnh tổ chức công việc cá nhân.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc
5 (100%) 1 vote