Ebook Tổng Quan Về Định Mức Lao Động
Ebook Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự

Ebook Phát Triển Kỹ Năng Đào Tạo – Train The Trainer

Sau khi học xong phần này, anh sẽ:
 Nhận biết các nguyên tắc chuẩn mực được thiết lập
 Nhận dạng các tình huống tại nơi làm việc, nơi có nhu cầu đào tạo
 Phân tích các nhiệm vụ để lập kế hoạch đào tạo hiệu quả; thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo để đạt được nhu cầu của chúng
 Kiểm tra xem việc đào tạo của anh có hiệu quả như thế nào.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Phát Triển Kỹ Năng Đào Tạo – Train The Trainer
5 (100%) 1 vote