Ebook Pháp Luật Đối Với Người Lao Động
Ebook Tổng Quan Về Pr – Quan Hệ Công Chúng

Ebook Quản Trị Nhân Sự Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Trích Đoạn

Quan điểm 1: Người lao động là nguồn lực của mọi nguồn lực. Nó quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Cần phải đầu tư thích đáng chứ không phải xem như một yếu tố chi phí.
Quan điểm 2: Hãy khai thác và phát triển. Không nên quản lý hành chính.
Quan điểm 3: Bao trùm mọi chiến lược trong doanh nghiệp là chiến lược về con nguời (Khách hàng - Người lao động).
Quan điểm 4: Mục tiêu của quản trị nhân lực là sự cân đối và thỏa mãn giữa quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên và người lao động.
Quan điểm 5: Quản trị nhân sự là trách nhiệm của tất cả các nhà quản lý trong doanh nghiệp.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Quản Trị Nhân Sự Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
5 (100%) 1 vote