Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Ebook Tổng Quan Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Trích Đoạn

1. Quản trị nhân lực thay thế cho quan niệm quản trị nhân sự kiểu hành chính
2. Chức năng cơ bản trong quản trị nhân lực
3. Các thách thức đối với quản trị nhân lực
4. Vai trò chiến lược của quản trị nhân lực
5. Trách nhiệm quản trị nhân lực trong tổ chức
6. Phát triển nguồn nhân lực

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']